Temporary Direct Dominium Scheme

FAQ AND ANSWERS TO SKEMA 2019

 • Meta huwa dovut il-pagament amministrattiv? II-fiIas amministrattiv huwadovut meta tigi nfurmat mill-Ufficcju Kongunt jew I-Awtorita’ tal-Artij”iet.Ghaldaqstant m’hemmx gfialfejn isiru pagamentimal-applikazzjoni.
 • Jekk is-somma tal-fidi ma tintlaŁiaqx minni, nista’ nitlob ghal rifużjonifuq iI-ł\Ias tal- applikazzjonitieghi?Talbietgfialrifużjonij”ietfuqfilasiyiett’appIikazzjonim’humiexaććettati
 • L-applikazzjoni tieghi hija trasferibbli f’każ li niddećiedi li nbiegh il-propjeta’ waqt il-proćess taI-fidi7 Iva galadarba I-appIikant il-gdid jinformaIill-Awtorita’ taI-Artij”iet bI-intenzjonij”iet tiegfiusabiexikomplibl-applikazzjoniujikkonfermailliI-propjeta’inkwistjonisertintużagfialskopiyietresidenzjaliuI-propjeta’sertibqar-residenzaordinarjatal-applikant
 • Sabiex napplika fl-iskema irrid inkun rikonoxxut bhala c-censwalistatal-propjeta’ qabel nissottometti I-applikazzjoni tieghi? Applikanti ligfiandhom talba ta’ rikonoxximent pendenti mal-Awtorita’ humaeligibbli sabiex japplikaw galadarba jipprovdu evidenza tor- talbainkwisjoni.
 • JekkdigaapplikajtmaI-Awtorita’sabiexnigirikonoxxutperoI-appIikazzjonitieghighadha pendenti, xorta nista’ napplika? Applikanti ligfiandhom talba pendenti ghal rikonoxximent maI-Awtorita’, jistgfiujapplikaw xorta wahda tafit din I-iskema, filwaqt li jipprovdu evidenza tat-talba pendenti taghhomghar-rikonoxximent.
 • Jekkjienapplikajtfiskemikifimhabbramill-Awtorita’qabeldinI-iskemauI-appIikazzjoni tieghi ghadha pendenti, jenhtieg illi napplikamill-gdid? Le. Ma hemmx ghalfejn issir applikazzjoniohragfiall-fiditač-čenstemporanjuimpostfuqil-propjeta’tieghek.
 • lč-Čens impost fuq il-propjeta’ tieghi skada. Nista’ napplika f’din I-iSkema? Le. Applikazzjonij“ietlifid-datatal-applikazzjoni,jkollhomič-censgravantidiga’skadutm’humiex aččettati
 • X’jigri jekk diga applikajt sabiex ić-ćens jigi estiż (prorogat)? Taliapplikazzjoni trid jigi verifikataukkunsidratamill-Awtorita’qabeltigisottomessaI-appIikazzjoni5EEMA2019.
 • FI-eventwalita’ lill-applikant jigi nieqed waqt il-proćess tal-fidi, I-ereditieghu/taghha (tfal / żwieghom) huma eligibbli li jkomplu bl-applikazzjoni tal-fidi? Iva, galadarba il-propjeta’ inkwistjonisertibqatintużabfialaresidenzaordinarjaminnwiehedmill-eredi
 • Jekk propjeta’ fejn čens temporanju huwa mpost hija b’wirt bejnnumru ta’ persuni/čenswalisti, huma eligibli sabiex japplikaw f’din I-iSkema? Iva galadarba il-propjeta’ hij”ar-residenzaordinarjatal-anqaswieI’iedmič-čenswalistiud-dokumenttal-kartatal- identita’ jidher fuqil-propjeta’inkwistjoni.
 • Garaxxijiet li jinfdu ma’ residenzi / jew adjacenti mal-propjeta’residenzjali tieghi huma eligibblifl-iskema?Iva,garaxxiyietlijinfdujewadjacentijewjoriginawmill-istesskoncessjoni enfitwtika originali humaeligibli.
 • Rićentement xtrajt propjeta’ li fiha ćens temporanju impost fuqa li sertintuża bhala residenzaordinarjatieghipero’ghadhafil-fażita’kostruzzjoni/manutenzjoniestensivau ghaldaqstant ghadha m’hijiexabitabbli. Nista’ napplika fI-iSkema? Applikazzjonij“ietfuq
Share:

Scheme Details

Signatories of this form request the purchase of Temporary Directum Dominium of Government property or leased property, used as an ordinary/Summer residence, that is burdened with temporary emphytheusis (ground rent).
Apply To This Scheme Scheme Guidelines
Skip to content